Carregant Esdeveniments

Celebrem Sant Jordi!

abril 19 - abril 28

No deixem passar aquesta data al nostre calendari d’activitats! El centre comercial acollirà, un any més, diversos actes de celebració de Sant Jordi: contacontes, roses, llibres, el Club Piolet… tot a punt per a un Sant Jordi com cal.

Dilluns 15 a les 19.30 hores, signatura de llibres a càrrec d’Eva Arasa, autora de Cossos estranys, a Llibre Idees, planta 2.

Dimecres 17 a les 18 hores, signatura de llibres a càrrec de Ludmilla Lacueva, autora de Vots de sang, a Llibre Idees, planta 2.

Dijous 18, contacontes La llegenda de Sant Jordi (amb olors) a Llibre Idees, planta 2. Places limitades, inscripcions directes a la llibreria.

Divendres 19 exposicions dels contes finalistes i guanyadors del concurs literari de Sant Jordi del Club Piolet, l’exposició dels contes estarà fins al diumenge 28 d’abril, a la planta baixa.

A les 16.30 hores, signatura del llibre El secret dels Ammis, de l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra. La presentació es farà a la planta 2, a Llibre Idees.

A les 19.30 hores, signatura de llibres a càrrec d’Ivan Armengod, autor de Liderazgo, 19 hábitos + 71 claves, a Llibre Idees, planta 2.

Dissabte 20, a les 11 del matí, l’Andi del Club Piolet ens explicarà els contes guanyadors del concurs. Serà el moment en què es faran entrega dels premis: lots de llibres i entrades pel cinema.

A les 16.30 hores, signatura de llibres a càrrec d’AMMA, Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra, autors del llibre AMMIS, a Llibre Idees, planta 2.

Dimarts 23, des de les 10 del matí, parada de llibres i de roses a la planta baixa.

A les 18 hores, signatura de llibres a càrrec d’AMMA, Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra, autors del llibre AMMIS, a la planta baixa. Comptarà amb la presència del Brut, la mascota del Morabanc Andorra.

 

BASES DEL III CONCURS DE CONTES DEL CLUB PIOLET, PATROCINAT PER ILLA CARLEMANY

1.- Organització i finalitat del concurs

La societat mercantil andorrana RÀDIO I TELEVISIÓ D’ANDORRA, S.A. (en endavant, “RTVA”), titular de l’explotació del Club Piolet (en endavant, “CLUB PIOLET”), amb el patrocini de la societat mercantil andorrana GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, S.L.U., titular de l’explotació de la Illa Carlemany (en endavant, “ILLA CARLEMANY”), convoca el III concurs de contes de Sant Jordi, per a tots aquells infants d’entre 6 i 12 anys que lliurement decideixin participar-hi d’acord amb els termes i condicions establerts en aquestes bases.

La principal finalitat d’aquest concurs és que, a través dels contes, els infants presentin obres literàries originals seves en motiu de la diada de Sant Jordi que es celebrarà el dia 23 d’abril d’enguany.

2.- Durada del concurs

La participació en aquest concurs serà des del dia 4 d’abril del 2023 fins el dia 12 d’abril del 2024 a les 21:00 hores, que serà el termini màxim per al lliurament dels contes.

3.- Temàtica del concurs

La temàtica del concurs és la següent: “Com seria la llegenda de Sant Jordi si passés al 2024”.

4.- Infants que poden participar en el concurs

Poden participar en el concurs tots els nens i nenes escolaritzats als tres sistemes educatius del Principat d’Andorra d’edats compreses entre els 6 i els 12 anys, i diferenciats en tres categories:

  1. A)  Infants d’entre 6 i 8 anys.
  2. B)  Infants de 9 i 10 anys.
  3. C)  Infants d’11 i 12 anys.

La participació dels infants estarà sotmesa al previ consentiment dels pares o tutors legals dels infants, actuant en tant que representants legals de l’infant de què es tracti.

5.- Dinàmica de la participació en el concurs

Els infants només podran participar en el concurs amb UN (1) únic conte, escrit en català i d’una extensió màxima de dues pàgines, que hauran de presentar en format word o semblant (mares, pares i tutors legals, ajudeu-los, si us plau, si no dominen el teclat), mitjançant el seu enviament a l’adreça de correu electrònic piolet@clubpiolet.ad, amb el subjecte: CONCURS DE CONTES. En el correu s’hi haurà d’indicar el NOM I COGNOMS i l’EDAT de l’infant que hi participa, el nom i cognoms del pare, mare o altre tutor legal de l’infant, i un telèfon de contacte.

No s’admetran participacions fora d’aquest termini.

6.- Selecció dels guanyadors i finalistes

Els guanyadors i finalistes del concurs seran escollits per un jurat que es composarà de la manera següent:

–  Una persona de l’equip del CLUB PIOLET; i

–  Una persona de l’equip d’ILLA CARLEMANY.

D’entre tots els contes presentats en les condicions esmentades en aquestes bases, el jurat seleccionarà 2 contes semifinalistes per categoria, d’entre els quals s’escollirà 1 conte guanyador i 1 conte finalista per categoria.

La decisió del jurat serà inapel·lable.

7.- Els premis

L’entrega de premis es farà el dissabte dia 20 d’abril del 2024 a les 11:00 hores a l’ILLA CARLEMANY. Els premis que s’atorgaran als guanyadors i finalistes de cada categoria són els següents:

– Per al guanyador de cada categoria:

A) Infants d’entre 6 i 8 anys:

– 1 lot de llibres i 2 entrades per als Cinemes Illa Carlemany.
– Lectura en públic del conte guanyador per l’Andi, el dia 20 d’abril del 2024 a les 11:00 hores a l’Illa Carlemany.
– Exposició temporal del conte guanyador, des del dia 19 d’abril del 2024 fins el dia 28 d’abril del 2024, a l’Illa Carlemany.

B) Infants de 9 i 10 anys:

– 1 lot de llibres i 2 entrades per als Cinemes Illa Carlemany.
– Lectura en públic del conte guanyador per l’Andi, el dia 20 d’abril del 2024 a les 11:00 hores a l’Illa Carlemany.
– Exposició temporal del conte guanyador, des del dia 19 d’abril del 2024 fins el dia 28 d’abril del 2024, a l’Illa Carlemany.

C) Infants d’11 i 12 anys:

– 1 lot de llibres i 2 entrades per als Cinemes Illa Carlemany.
– Lectura en públic del conte guanyador per l’Andi, el dia 20 d’abril del 2024 a les 11:00 hores a l’Illa Carlemany.
– Exposició temporal del conte guanyador, des del dia 19 d’abril del 2024 fins el dia 28 d’abril del 2024, a l’Illa Carlemany.

– Per al finalista de cada categoria:

A) Infants d’entre 6 i 8 anys:

– 1 lot de llibres i 2 entrades per als Cinemes Illa Carlemany.
– Exposició temporal del conte finalista, des del dia 19 d’abril del 2024 fins el dia 28 d’abril del 2024, a l’Illa Carlemany.

B) Infants de 9 i 10 anys:

– 1 lot de llibres i 2 entrades per als Cinemes Illa Carlemany.
– Exposició temporal del conte finalista, des del dia 19 d’abril del 2024 fins el dia 28 d’abril del 2024, a l’Illa Carlemany.

C) Infants d’11 i 12 anys:

– 1 lot de llibres i 2 entrades per als Cinemes Illa Carlemany.

– Exposició temporal del conte finalista, des del dia 19 d’abril del 2024 fins el dia 28 d’abril del 2024, a l’Illa Carlemany.

Els premis no es podran bescanviar, alterar i/o compensar per diners en metàl·lic ni es podran cedir a petició dels guanyadors ni totalment ni parcialment.

8.- Notificació i lliurament dels premis

La notificació als guanyadors i als finalistes de cada categoria s’efectuarà mitjançant via correu electrònic, el dia 17 d’abril del 2024. Un cop s’hagin realitzat totes les comunicacions indicant els guanyadors i finalistes de cada categoria, RTVA i l’ILLA CARLEMANY publicaran els noms i cognoms dels infants guanyadors i dels finalistes en els seus comptes xarxes socials.

9.- Propietat intel·lectual sobre els contes

Els drets econòmics i morals d’autor sobre els contes seran de titularitat dels infants, sense perjudici que aquests autoritzen gratuïtament a RTVA i a l’ILLA CARLEMANY a, respectivament, dur a terme la lectura i l’exposició dels contes referides a la Base 6.

10.- Autorització per a la utilització de la imatge personal dels infants

Els pares o tutors legals dels infants participants en el concurs, en tant que representants legals seus, autoritzen a l’ILLA CARLEMANY a fer ús de la imatge personal dels referits infants (imatge i/o veu), consistent en la realització de fotografies i vídeos d’aquests durant l’esdeveniment de lliurament dels premis.

En particular, i a mode enunciatiu i no limitatiu, els pares o tutors legals autoritzen a l’ILLA CARLEMANY, per si i/o per mitjà de les persones físiques i/o jurídiques que aquesta designi, a dur a terme els següents actes en relació amb la imatge personal de l’infant de què es tracti:

–  Fixar la imatge de l’infant de què es tracti en les localitzacions i en les condicions que considerin adients i mitjançant qualsevol tipus d’aparells i procediments (en endavant, ”el Material”);

–  Editar el resultat de les fixacions del Material referit en l’apartat anterior de la manera que considerin adient; i

–  Reproduir, comunicar públicament i posar el Material a disposició de tercers, mitjançant els seus comptes en xarxes socials.

En cas que aquesta autorització no es desitgi concedir, si us plau marquin la casella “No Accepto” al formulari de l’ILLA CARLEMANY que cal enviar signat amb la presentació del conte al concurs.

11.- Protecció de dades de caràcter personal

La participació en aquest concurs implica la recollida de les dades de caràcter personal necessàries per a que els infants de què es tracti puguin participar en el mateix. Als efectes que preveu la Llei 29/2021 del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (en endavant, “LQPD”), s’informa que les referides dades personals seran utilitzades exclusivament per a formalitzar la inscripció al concurs i per a l’enviament de les comunicacions relacionades amb el mateix d’acord amb l’establert en aquestes bases.

Al respecte, en relació amb les referides dades de caràcter personal, RTVA informa als pares o tutors legals dels menors que podran exercir els drets d’accés, rectificació i supressió, entre altres que els atorga la LQPD, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al seu delegat de protecció de dades, a l’adreça de correu electrònic dpd@rtva.ad, i que poden consultar el detall de la política de privacitat de RTVA a https://www.andorradifusio.ad/pagina/politica-privacitat i/o adreçar-se a l’abans referit delegat de protecció de dades en cas que se’ls generi qualsevol dubte en aquesta matèria. En tot cas, les dades de caràcter personal facilitades amb ocasió de la participació en el concurs, es destruiran per RTVA transcorreguts 15 dies a comptar de la data del lliurament de premis.

Pel que fa a les imatges dels infants en el seu cas enregistrades per l’ILLA CARLEMANY d’acord amb l’establert a la Base 10, ILLA CARLEMANY informa que aquestes seran tractades sota base del consentiment prestat i informat dels pares/tutors legals dels infants en el formulari corresponent entregat en el moment de fer la inscripció de l’infant al concurs objecte del tractament.

12.- Responsabilitats

En cap cas, ni RTVA ni l’ILLA CARLEMANY es faran responsables de la impossibilitat que els guanyadors o finalistes del concurs facin ús dels premis.

Altrament, ni RTVA ni l’ILLA CARLEMANY es faran responsables de la impossibilitat per part dels guanyadors o finalistes del concurs de la seva recepció dels premis.

Finalment, RTVA i l’ILLA CARLEMANY es reserven el dret d’interrompre en qualsevol moment l’accés o continuïtat del concurs, ja sigui amb caràcter temporal o definitiu, per motius de seguretat, de reestructuració o interrupció dels serveis informàtics, o per qualsevol altra causa que així ho aconselli, sense que d’això es derivin responsabilitats per a aquestes ni dret a indemnitzacions.

13.- Acceptació de les bases

El sol fet de participar en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases per part dels pares o els tutors legals, en tant que representants legals dels infants participants, així com l’acceptació del criteri establert per RTVA i l’ILLA CARLEMANY en el relatiu a la resolució i a la interpretació de qualsevol qüestió derivada del desenvolupament i funcionament d’aquest concurs.

RTVA i l’ILLA CARLEMANY es reserven el dret a poder modificar o cancel·lar les actuals condicions per qualsevol cas fortuït o de força major que pogués impedir el bon funcionament i/o l’atorgament dels premis. En cas que es produeixi alguna d’aquestes circumstàncies, això serà convenientment comunicat per RTVA i l’ILLA CARLEMANY.

RTVA i l’ILLA CARLEMANY també es reserven el dret d’excloure aquells participants que, per la seva conducta, interfereixin en el bon funcionament del concurs.

El compliment de les bases se sotmet a la legislació andorrana i als tribunals del Principat d’Andorra.

Details

Start: abril 19
End: abril 28

Recinte

Address: Av. Carlemany, 70
Escaldes-Engordany, AD700 Andorra

+ Mapa de Google

Organitzador

Illa Carlemany