Avís legal

 

  1. Titularitat i finalitat d’aquest lloc web

Heu accedit al lloc web titularitat de GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU (en endavant, «ILLA CARLEMANY»), domiciliada a Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra), av. Carlemany, 68, inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 6256, amb número de registre de comerç 921213K i amb número de registre tributari L-701412-V. Podeu contactar amb ILLA CARLEMANY mitjançant el número de telèfon ­­+376 892 000 o a l’adreça de correu electrònic info@illa.ad.

La finalitat d’aquest lloc web és informar-vos sobre els serveis i els productes que ofereix ILLA CARLEMANY.

  1. Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels usuaris i usuàries dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa i de galetes, que també està a la vostra disposició en aquest lloc web (en endavant, conjuntament, «els termes i condicions»). Així mateix, els usuaris i usuàries s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb la legislació vigent, amb la bona fe i amb els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

  1. Reserva de la facultat de modificació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

ILLA CARLEMANY es reserva la facultat de modificar i actualitzar de manera periòdica, sense haver d’avisar de manera prèvia, en qualsevol moment i amb efecte immediat, i segons consideri oportú, els termes i condicions. Per tant, ILLA CARLEMANY recomana als usuaris i usuàries d’aquest lloc web que revisin els termes i condicions de manera periòdica.

  1. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

Definició del terme continguts

El terme continguts fa referència a tots els continguts que formen part d’aquest lloc web i s’entén que són continguts, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació d’aquest lloc web, així com els senyals distintius, els vídeos, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts

Els continguts d’aquest lloc web són objecte de drets de propietat intel·lectual, de drets de propietat industrial, de drets d’imatge i/o de drets o de posicions jurídiques amb un contingut econòmic anàleg de titularitat d’ILLA CARLEMANY o de tercers que li han atorgat les llicències o les autoritzacions pertinents. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris o usuàries cap titularitat ni dret d’ús respecte dels continguts (mitjançant, entre d’altres, la reproducció, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició o la transformació), llevat que ILLA CARLEMANY o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin, bé indicant-ho en aquest lloc web, o bé mitjançant llicències o autoritzacions atorgades per escrit.

Per tant, ILLA CARLEMANY es reserva la facultat de fer servir marques d’aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin rastrejar o seguir en línia els usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, ILLA CARLEMANY es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris o usuàries d’aquest lloc web en cas que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, els drets de propietat industrial, els drets d’imatge i/o els drets o les posicions jurídiques de contingut econòmic anàleg que s’han indicat.

En cas que qualsevol usuari o usuària consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a ILLA CARLEMANY mitjançant l’adreça de correu electrònic info@illa.ad, per tal que aquesta pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracta.

  1. Dret d’exclusió

ILLA CARLEMANY es reserva la facultat de denegar o de suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris o usuàries que incompleixin els termes i condicions. Aquesta facultat d’ILLA CARLEMANY és sense perjudici de les eventuals accions legals que pugui iniciar en contra dels usuaris o usuàries de què es tracti.

  1. Responsabilitats 

Conductes dels usuaris i usuàries d’aquest lloc web

ILLA CARLEMANY no és responsable dels danys i els perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels termes i condicions per part dels usuaris i usuàries.

Altres

ILLA CARLEMANY no és responsable dels danys i els perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

ILLA CARLEMANY no és responsable dels danys i els perjudicis causats als usuaris o usuàries d’aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que s’escapin del seu control.

ILLA CARLEMANY no exerceix cap control respecte dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals els usuaris i usuàries d’aquest lloc web accedeixin a través dels dispositius tècnics d’enllaços, de directoris o d’altres mitjans als quals s’accedeixi mitjançant aquest lloc web (com ara Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube i similars). Per tant, ILLA CARLEMANY no és responsable de la disponibilitat tècnica, de la qualitat o de l’exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i els perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús, llevat que, pel que fa a continguts, ILLA CARLEMANY en tingui un control directe sobre l’edició.

Sense perjudici de tot el que s’ha exposat anteriorment, en cas que qualsevol usuari o usuària consideri que, mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, de directoris o d’altres mitjans als quals s’accedeixi mitjançant aquest lloc web, es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a ILLA CARLEMANY mitjançant l’adreça de correu electrònic info@illa.ad, per tal que s’analitzi i es valori el supòsit de què es tracta.

  1. Autorització d’enllaços 

Sense perjudici que s’autoritzen els enllaços a aquest lloc web, resta prohibit l’entramat i qualsevol altre aprofitament deslleial dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats per escrit per ILLA CARLEMANY.

Així mateix, ILLA CARLEMANY prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, a la bona fe, als bons costums, a la moral o a l’ordre públic.

  1. Legislació aplicable i jurisdicció

Els termes i condicions es regeixen per la legislació andorrana.

Els usuaris i usuàries d’aquest lloc web se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals andorrans, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a dret, els pogués correspondre.

Última actualització: 28 de març del 2019.

 

Illa Carlemany